วิสัยทัศน์&พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

บริการเป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพเด่น ประชาชนไว้วางใจ


 

พันธกิจ :       1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม 

                 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และดูสุขภาพตนเองได้

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here