แผนผังอัตรากำลังงานพยาบาลผู้ป่วยใน 2

แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยใน2 และงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

w2-6
นางรุจราภา ขาวโต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน2
w2-3 else
น.ส.สุนีย์ วงศ์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ชีวารัตน์ ซ่อนกลิ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
w1-9 w1-1
นางไพรินทร์ สถิตโสฬส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.รัชนี ลิ้มประยูร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
else else w1-2
น.ส.นวรัตน์ จาตุพรธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.วิยะดา คุ้มประดิษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.เรณู ชินวงษ์จันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 else w2-14 
น.ส.สิริลักษณ์ สมแย้ม
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.วิมล สุนทรละหาร
พยาบาลวิชาชีพ
else else
น.ส.สุธิดา ชาวปลายนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ทิพรัตน์ สว่างศรี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
else
น.ส.วิภาวี วงษ์สวัสดิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here