แผนผังอัตรากำลังงานพยาบาลผู้ป่วยใน 1

แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยใน1

w1-11 
นางวิรัชรา เกตุเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน1
er-4
นางมุกรริณ พยุหกฤษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน1
w1-12 w1-9 w1-5
น.ส.สุพี แสงวันทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.เฟื่องฟ้า คำเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.วีรนันท์ มีดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
w1-1 w1-6 w1-2
น.ส.พรกนก กันเอี่ยม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.พรพนาพรรณ มังคุด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.พัชริดา พลเสน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
w1-14 w1-5 w1-15
น.ส.แก้วกาญจน์ สังข์สุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.มัณฑนา กฤษประจันต์
พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.วัชรินทร์ คล้ายโพธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
w1-15 w1-7
น.ส.อัญชัน เทียนน้อย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.สุภาภรณ์ ชาวปลายนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
w1-3 w1-16
น.ส.อุไรวรรณ สร้อยระย้า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ญาณิศา นาคทอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here