แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

phc-7 
นายบำรุง สว่างศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
phc-1 else
นางพรพรรณ มะกรูดอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
นางลูกจันทร์ หิรัญวิโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
phc-9 phc-4  phc-8
นางทรงศรี พลเสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จันทร์เพ็ญ ตัญญะวังรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.รฐวรรณ ทรงกิตติโชค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
else  phc-2 phc-3
น.ส.พรทิพย์ สุทธิตังกวิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ ขลังธรรมเนียม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางอัมพร รัตนวงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 else
น.ส.หทัยชนก ชูวงษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here