ผังอัตรากำลังกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 
ภญ.พวงผกา เลี้ยงถนอม
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
ภญ.วิจิตรา ซิมตระกูล
เภสัชกรชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
     
ภก.พรเทพ รุ่งสุรีย์
เภสัชกรชำนาญการ
ภญ.พิมพ์ใจ โชคอวยพรชัย
เภสัชกรชำนาญการ
ภก.ฉันทกานต์ โพธาเจริญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
     
ภก.ธัญญ์นภัส ศิรกิตติวรพงษ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.เสาวนีย์ โพธิ์ศรี
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางภคอร สิริวรชาญ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
     
น.ส.สินีนาฏ ภู่มาลา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายสาโรช กลิ่นหอม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
น.ส.ปนัสดา ศรีมณฑา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
   
น.ส.อริสรา เพ็งสุวรรณ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายศุภโชค คล้ายวรรณ
พนักงานเภสัชกรรม

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here