แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

lab-1 
นางดารณี ทิพย์สิริเวช
นักวิยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
lab-5 lab-2
น.ส.อัฉราวรรณ พันธ์ทอง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
น.ส.ณภัค มณีอินทร์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 lab-3  lab-7
น.ส.สุวิษา อ่อนศรี
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทยปฏิบัติงาน
น.ส.รมิดา สุขสอาด
พนักงานประจำห้องทดลอง
 lab-6  lab-4
นางลักขณา แก้วปาน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางชวนศรี สุจินตวงษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here