• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Nutrition
  • ชื่อย่อหน่วยงาน : NUT

 
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

  •   วิสัยทัศน์

 " บริการอาหารดี มีคุณค่า เน้นรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาโภชนาการ "  

  •   พันธกิจ

  " อาหารมีความสะอาด ความปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาล มีคุณค่าทางโภชนาการ " 

  •   เป้าหมาย

 
" ให้บริการอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ถูกหลักสุขากภิบาล หลักโภชนาการ ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ และผู้รับพึงพอใจ "
 

  • ขอบข่ายของงาน

 
ผลิตและบริการอาหารธรรมดา อาหารอ่อน อาหารเฉพาะโรค อาหารเหลว อาหารให้ทางสายให้อาหาร สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ ให้การดูแลร่วมกับทีมพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ให้ความรู้วิชาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย และให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ครอบครัวผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน
 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here