จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

 

งานการเงิน

 " ให้บริการรับ - จ่าย เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา ผู้รับบริการพึงพอใจ "

 

งานบัญชี

" บันทึกบัญชี จัดทำรายงาน ทางการเงิน ถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here