แผนผังกลุ่มงานการจัดการ

admin-19 
นายสุรินทร์ มัจฉา
นักจัดการทั่วไปชำนานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ


>> งานการเงิน <<

else 
นางสาวพัชร์ทิตา มุขด้วง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 money-1
นางศิริรัตน์ วงษ์สุวรรณ
จพง.การเงินและบัญชี
 money-3  money-4
น.ส.ภัทรชรินทร์ บุญเรืองรอด
พนักงานเก็บเงิน
น.ส.วณัฐนันท์ มาพลาย
พนักงานเก็บเงิน
 money-5 money-2
น.ส.พรทิพย์ ประกอบทรัพย์
พนักงานเก็บเงิน
น.ส.กรรณิกา วงษ์สุวรรณ
พนักงานเก็บเงิน

>> งานบัญชี <<
 admin-2
นางเอื้อมพร รุ่งหลำ
จพง.ธุรการชำนาญงาน
 admin-6
น.ส.ณัฐนารี ศรแก้วดารา
จพง.การเงินและบัญชี

>> งานพัสดุ <<
 admin-14
นางสกาวรัตน์ พลายละหาร
เจ้าพนักงานพัสดุ

>> งานซ่อมบำรุงและศูนย์เครื่องมือแพทย์ <<
 admin-1
นายคมสัน ริ้วทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
 else
นายวันเฉลิม บุนนาค
นักวิชาการสาธารณสุข
 admin-11 admin-8 
นายประสิทธิ คำสุวรรณ
ช่างต่อท่อ ช2
นายสมชาย พละพงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

>> งานการเจ้าหน้าที่และงานธุรการ <<
 admin-4
นางคณิศร ชูชื่น
นักจัดการงานทั่วไป

>> งานยานพาหนะ <<
 else
นายสุริยา วงษ์สุวรรณ
พนักงานบริการ
admin-22  else
นายนิพนธ์ อิ่มสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ
พนักงานบริการ
 else  else
นายคมสรรค์ ศรีนาค
พนักงานบริการ
นายพนม โพธิ์พันธ์
พนักงานบริการ

>> งานโภชนศาสตร์ <<
 nuti-1
นางชัด จิตรเพ็ชร
พนักงานบริการ
 nuti-3 else 
นางนฤมล ศรีอ่ำดี
พนักงานบริการ
น.ส.สุวรรณา เตียวเจริญ
พนักงานบริการ

>> งานประชาสัมพันธ์ <<
 else
นางสาววนิดา ขอพึ่ง
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 else
นายโสภณ ชาวปลายนา
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

>> งานทำความสะอาด <<
 else
นางมาลัย ชูวงษ์
พนักงานประจำตึก
else  else
นางสาวขวัญฤทัย เตียวเจริญกิจ
พนักงานประจำตึก
นางเฉียบ คงเพ็ชร
พนักงานบริการ
 else  else
นางมาลี พวงโลก
พนักงานประจำตึก
นางสาวทองสุข สุจจริต
พนักงานประจำตึก
 else  else
นางเฉลียว หลิน
พนักงานบริการ
นางสาวอาภาภัทร ระนำไทสงค์
พนักงานประจำตึก
 else  else
นางสาวพิมพ์ณิภา พลอยสุกใส
พนักงานบริการ
นางสาวสุนีย์ กำพาพันธ์
พนักงานประจำตึก

>> งานรักษาความปลอดภัย <<
 else
นายจิรวัฒน์ จันทะวงษา
พนักงานบริการ
else  else
นายสมชาย ทองนวล
พนักงานบริการ
นายสุรเชษฎ์ แจ่มสว่าง
พนักงานบริการ
 else  else
นายพิสูตร ฉัตรรัศมี
พนักงานบริการ
นายนาวา หนองน้ำขาว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here