Print

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

4. พัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข