กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็ก 0-5 ปี

ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี เช่น การให้วัคซีน ภาวะการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย

และสุขภาพช่องปาก เป็นต้น

เด็ก 0-14 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2552 ถึง 2554

 

 

 

 

พัฒนาการตามวัย ปีงบประมาณ 2552 ถึง 2554

 

สรุปการให้วัคซีน คลินิก EPI ปีงบประมาณ 2554

  

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here