แนวโน้มการป่วยและตาย

 

 

ลำดับของกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 ลำดับแรก ของกลุ่มผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน

โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.2552-2554

กลุ่มโรค

สาเหตุป่วย

2552

2553

2554

 

 

ลำดับ

อัตรา

ลำดับ

อัตรา

ลำดับ

อัตรา

19

 

 

ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ/ภาวะโภชนาการบกพร่อง/ความผิดปกติของเมตะบอลิซึม

1

1,521.3

1

2,433.5

1

2,273.2

32

ความดันโลหิตสูง

2

1,242.5

2

1,456.0

2

1,535.7

18

เบาหวาน

3

1,022.7

3

1,063.4

3

1,016.3

50

โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร

5

852.2

5

933.0

4

976.5

15

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

4

900.0

4

1,014.1

5

917.6

2

โรคติดเชื้อของลำไส้

8

669.0

7

704.1

6

914.4

67

อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้

6

713.6

6

743.9

7

775.8

34

โรคหัวใจที่มีสาเหตุจากปอดและโรคของการไหลเวียนของเลือดในปอด

11

493.8

11

443.5

8

606.9

60

ความผิดปกติอื่นของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

10

511.3

8

589.7

9

535.3

40

โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง

16

321.8

14

379.9

10

532.1

               

จาก : รง. 505 ในระบบปฏิบัติการ HospitalOSและ HOSxP

 


 

จำนวน และอัตราตายต่อประชากร 10,000 คน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย
ของ
ประชากรอำเภอศรีประจันต์ ปี พ.ศ.2551-2553

ICD-10

สาเหตุการตาย

2551

2552

2553

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

R00-R99

อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้

226

360.00

214

340.15

219

348.87

I00-I99

โรคระบบไหลเวียนเลือด

65

103.54

67

106.49

64

101.95

C00-D48

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

77

122.66

46

73.12

62

98.77

V01-Y89

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย

55

87.61

43

68.35

56

89.21

A00-B99

โรคติดเชื้อและปรสิต

49

78.05

31

49.27

51

81.24

J00-J98

โรคระบบหายใจ

31

49.38

21

33.38

39

62.13

K00-K92

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

22

35.04

18

28.61

17

27.08

N00-N98

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

7

11.15

17

27.02

17

27.08

E00-E88

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสึม

9

14.34

6

9.54

9

14.34

M00-M99

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

0

0.00

0

0.00

3

4.78

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here