กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 4 (ปี 2563) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกรายงานผุ้บริหารทราบ/อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
2. รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

3. บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) 

7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

8.บันทึกข้อความขออนุญาตนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนมีนาคม 2563

10.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนเมษายน 2563

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

12.บันทึกรายงานผุ้บริหารทราบ/อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

13.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

14.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน มิถุนายน 2563

15.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here