กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB 24

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

2.รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

3.บันทึกข้อความรายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม  ปี 2563

4.รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม  ปี 2563

5.รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here