กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

EB 23

1.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

3.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563

4.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2563

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here