กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีประจันต์

2.หลักฐานรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีประจันต์

3.ภาพถ่ายการประชุม

4.เอกสารประกอบการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here