กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.คำสั่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5.รายงานการกำกับติดตามติดตามมาตรการ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here