กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจัดตั้งชมรม STRONG เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

2.ประกาศจัดตั้งชมรม STRONG เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

4.บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรมชมรม STRONG ซื้อจ้างศรีประจันต์

5.แผนกิจกรรมชมรม STRONG ซื้อจ้างศรีประจันต์

6.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม STRONG ซื้อจ้างศรีประจันต์

7.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม STRONG ซื้อจ้างศรีประจันต์

8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here