กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB18

1.บันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

2.กิจกรรม/โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในงค์กร ปี 2563

3.บันทึกข้อความรายงานผลกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในงค์กร ครั้งที่ 1/2563

4.รายงานผลกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในงค์กร ครั้งที่ 1/2563

5.ภาพกล่องรับแบบคัดเลือกคนดีศรีประจันต์

6.ป้ายประชาสัมพันธ์ ชมรมจริยธรรม STRONG

7.No Gift Policy

8.ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต STRONG ก่อนประชุมกรรมการบริหาร รพ.

9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here