กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการมาตรการการป้องกันรับสินบน

2.คำสั่งโรงพยาบาลศรีประจันต์ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนคำสั่งโรงพยาบาลศรีประจันต์ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พ.ศ.2562)

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยะรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557) 

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (แนวปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ รพ.ศรีประจันต์)

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สป. ลงวันที่ 25 ม.ค.2562)

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (มาตรการรับของแถม)

  -เอกสารแนบคำสั่ง รพ.ที่  2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (มาตรการการจัดสวัสดิการโรงพยาบาลศรีประจันต์)

4.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

5.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

6.หลักฐานการเวียนประกาศป้องกันการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง

7.บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

8.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

9.หลักฐานการเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

10.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

11.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

12.รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

13.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here