กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB16

1.คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

3.สายด่วน ผอ.โรงพยาบาลศรีประจันต์

4.คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

5.คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

7.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน (เดือน กันยายน 2562)

8.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (เดือน กันยายน 2562)

9.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6เดือน (1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2563)

11.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2562- 31 มี.ค.2563)

12.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 6เดือน (1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2563)

13.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2562- 31 มี.ค.2563)

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here