กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14

1.บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 2 (ตุลาคม 2562)

3.ภาพถ่ายการปิดประกาศ

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1ต.ค.2562-31มี.ค.2563

6.ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1ต.ค.2562-31มี.ค.2563

7.ภาพถ่ายปิดประกาศ

8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here