กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9

1.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

2.ยุทธศาสตร์ชาติ

    -http://www.stopcorruption.moph.go.th/

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2552

5.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    -https://drive.google.com/file/d/1z77kpYmOJbnyBvt1XjdCMzIQzDG5T_8Q/view

7.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct)

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here