กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB6

1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.โครงการตลาดนัดสีเขียว

3.รายงานการประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียว

4.ภาพถ่ายการประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียว

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here