กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB5

1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.โครงการตลาดนัดสีเขียว ปีงบประมาณ 2563

3.รายงานการประชุมและหลักฐานการเข้าร่วมประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียวตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2559

4.ภาพถ่ายการดำเนิรการโครงการตลาดนัดสีเขียว ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน

5.รายงานการประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

6.หลักฐานลายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2563

7.รายงานการประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

8.หลักฐานลายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2563

9.ภาพถ่ายการประชุมโครงการตลาดนัดสีเขียว

10.Flow ขั้นตอนการรับผู้ปลูก/ขายเข้ากลุ่มตลาดนัดสีเขียว

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here