กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. โครงการวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
2. โครงการวงเงินสูงสุด
3. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here