กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุฯ)
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)
6. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
7. ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
8. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9. หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10.บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

11.รายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
12. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทาง

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here