กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

แผนผังงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แผนผังงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

er-1 

นางสาวนพคุณ กฤษประจันต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

 er-7  er-6
นางสาวสุภลักษณ์ ง้วนพันธุ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสมลักษณ์ ตัญญะวังรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางวันเพ็ญ แสงอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 er-12 er-3 

นางสาวระมิง ชูวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรรษา ศรีสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวต้องตา โพธิสุทธิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

er-9   er-15

นางอนุสรณ์ ศรีวิเชียร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐวดี มีทองคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฐกานต์ ศรีศักดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 er-8 er-11   er-10
นางศิริรัตน์ พรพัฒน์วัฒนา นางสาวพัชรี พลายละหาร นางทิพย์อำพร เมืองวงษ์
นายวิทยา ชาวปลายนา
 er-5 er-2   er-14
นายเดชา เผื่อนสุริยา นายเอื้อน รักขยัน นายโสภณ พิทักษ์
 er-16
นายวิทธวัจน์ ขาวโต นายอภิรักษ์ สวนจันทร์

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here