กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในโรงพยาบาล มี.ค.56


การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล

 

แบ่ง เป็น 3 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่  1  การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2   การดำเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 3  การติดตามและประเมินผล

 

สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here