กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนเมษายน 2557

ครบเดือนเมษายน  2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ  จำนวนเงิน 
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.57/02757,ช.57/03130     12,180.00
2 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014002001     10,432.50
3 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014000807     19,581.00
4 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014003223     23,559.26
5 บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด IV5702311       6,000.00
6 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 010/570496       2,950.00
7 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5700195     14,738.72
8 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57020427     74,999.51
9 บ.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 57-C15019       4,740.00
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18548388       2,889.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18598120       1,155.60
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18594215       9,998.08
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18644793       6,259.50
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18639184       1,150.25
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18643694       1,498.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18639590       2,728.50
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18637879       7,194.68
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18607608       1,450.06
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18654694     33,640.80
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18623393     69,015.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18623390     94,502.40
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18604607     26,100.00
23 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421105945       2,617.00
24 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421101797     66,000.00
25 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421102427     45,000.00
26 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421104296     12,000.00
27 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421102643     16,128.00
28 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421105944     10,640.00
29 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421101430     60,000.00
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316944409     42,800.00
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316900740     34,240.00
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316852046     42,800.00
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316807187       4,943.40
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316978666     12,551.10
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316839096       1,476.60
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316957819     14,006.30
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316953868     83,888.00
38 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446535178       7,873.06
39 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446536577       9,630.00
40 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446540060       1,177.00
41 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446534837       4,249.99
42 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446542349     11,663.00
43 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446520370     10,700.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446524059     89,880.00
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446534035     12,133.80
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446538147     22,256.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446536391     45,047.00
48 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57043853,57053236,57053237       1,920.00
49 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700057     11,235.00
50 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5702/11286       2,160.00
51 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5702/11287       9,220.00
52 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5700711     30,183.78
53 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5701265     27,626.61
54 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5701902     28,632.75
55 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57001950       9,468.50
56 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57001241     25,600.00
57 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57001812     13,440.00
58 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57001958     14,800.00
59 บ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด A0429       3,600.00
60 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57021578       1,305.00
61 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57021781       2,600.00
62 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57013602       2,060.00
63 บ.บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จำกัด 1057004343       5,992.00
64 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57002544       4,494.00
65 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57009905       1,316.10
66 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57006073       4,879.20
67 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5700462     12,960.00
68 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5700221       5,950.00
69 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571020553       3,500.00
70 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571020119       4,241.00
71 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571020222     14,400.00
72 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571021473     28,500.00
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571021521     75,600.00
74 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571020191     60,000.00
75 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570003468     88,275.00
76 บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด IV-57020134       3,000.00
77 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57004459          825.00
78 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57004692     96,000.00
79 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57003395     24,000.00
80 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57003123       5,750.00
81 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57003124       6,678.00
82 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57004423     12,800.00
83 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014024309     23,800.00
84 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014012473     14,220.00
85 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 570463       1,230.00
86 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140205-027       1,800.00
87 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS140219-043       3,000.00
88 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI140206170       2,800.00
89 บ.เมดไลน์ จำกัด 57/501330       2,247.00
90 บ.เมดไลน์ จำกัด 24/202172     42,000.00
91 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/102990     39,000.00
92 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12726       4,800.00
93 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12728       4,000.00
94 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12727       3,735.00
95 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12729       2,093.00
96 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด  ML14020566       1,500.00
97 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด  ML14020477       1,860.00
98 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 004/0362       2,400.00
99 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 570884       1,700.00
100 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1402638       1,000.00
101 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1401316       1,900.00
102 บ.ยูนิซัน จำกัด 17/B5702101046       3,056.56
103 บ.ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5701222       2,800.00
104 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0341314       9,630.00
105 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G 1402-0141       5,940.00
106 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5702-0385       3,500.00
107 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5701-0944       3,200.00
108 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57001861       1,320.00
109 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57002502     15,900.00
110 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57020401     24,660.00
111 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57010266     15,075.00
112 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN03139       2,250.00
113 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN03230          265.00
114 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 57IV000417       3,200.00
115 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10203057       8,410.20
116 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10208852       1,040.04
117 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10207008       7,104.80
118 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10201148     23,433.00
119 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/01-0005       7,500.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5701-0469     63,500.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5702-0025     63,100.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5701-0464     38,500.00
123 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57003158       4,480.00
124 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57011656       8,500.00
125 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 0 626816       4,480.00
126 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 0 626464       2,385.00
127 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 13120107       5,000.00
128 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14020068       5,200.00
129 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57005913       6,180.00
130 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57001278     22,706.00
131 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31638398     10,560.00
132 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57022873     58,574.50
133 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57023109     19,700.00
134 บ.โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด 8102107951     39,590.00
135 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU02249       1,500.00
136 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU02878       5,600.00
137 พงศกร เดนตอลแลป  D.1001     23,180.00
138 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1400354       7,000.00
139 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB 570140       8,880.00
140 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570070     12,350.00
141 หจก.บี.เอม.ฟาร์มาซี SI5702-0565     10,500.00
142 หจก.พี.ดี.แอล. VW57021019       2,580.00
143 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV184/051-57       1,105.00
144 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV183/001-57     16,756.00
145 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5703030       1,015.00
146 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5701655       2,080.00
147 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5703052     10,986.00
148 หจก.อั๊พซัน 570217       3,600.00
149 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57020056       3,000.00
150 หจก.เอเอส โกลบอล อินเตอร์เทค AS00783     40,000.00
151 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 429777       1,160.00
152 หสม.พรีเมด ฟาร์มา IN570200057       1,780.00
153 หสม.ห้างธงทองโอสถ  TS5702/0104     11,000.00
154 องค์การเภสัชกรรม 17210984,17210820,17209595,17209301,17209672     12,975.20
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here