กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

กำหนดการอบรม R2R ปี 2556

กำหนดการอบรม R2R ปี 2556  (เริ่มเวลา 14.00 น. ของทุกวัน) 

วัน เดือน ปี หัวข้อเรื่อง

17 เมษายน 2556

กระบวนการทำ R2R

18 เมษายน 2556

การหาหัวข้อในการทำ R2R,การเขียนบทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา

26 เมษายน 2556

รูปแบบการวิจัย,นำเสนอ บทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา

7 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวิธีวิจัย,ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

14 พฤษภาคม 2556

การสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

23 พฤษภาคม 2556

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย,นำเครื่องมือที่สร้างทดสอบ (Try out)

30 พฤษภาคม 2556

โปรแกรม SPSS

18 มิถุนายน 2556

แก้ไขเครื่องมือ

4-5 กรกฎาคม 2556

วิเคราะห์ข้อมูล ,เขียนบทที่ 4

19 กรกฎาคม 2556

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย

15-16 สิงหาคม 2556

นำเสนอผลการวิจัย - ส่งรูปเล่มวิจัย

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here