กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

วิธีการเขียนและตัวอย่างบทที่1 งานวิจัย R2R วันที่ 18 เม.ย.56

หลักและวิธีการเขียนบทนำ 

บทที่หนึ่งของเอกสารการวิจัยเป็นบทนำ เขียนเพื่อเสนอประเด็นปัญหาการวิจัยและการตีกรอบปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหาการวิจัยและความสำคัญ วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเจตการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

สามารถ Dowload เอกสารจากการประชุม งานวิจัย R2R วันที่ 18 เมษายน 2556 ได้ดังนี้

1. หลักและวิธีการเขียนบทนำ    Download 

2. ตัวอย่างการเขียนบทที่1       Download

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here