กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนธันวาคม 2558

ครบเดือนธันวาคม 2558
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/10919,ช.58/10920        3,150.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/10791,ช.58/10792        4,300.00
3 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.59/00114        3,750.00
4 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/11038      23,400.00
5 บ.กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด 1024/51183      10,000.00
6 บ.เกร๊ทเตอร์มายมาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015017171        5,542.60
7 บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด IV5809135,IV5810095        8,400.00
8 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 124116        4,760.00
9 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 124115        4,998.00
10 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) IV581100003      19,950.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21123765      29,425.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21235917      29,425.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21258543        4,708.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21341230      28,890.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21307698,21307694      14,605.50
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21323589,21323531      16,760.48
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21309128      89,880.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21312839,21307957      17,105.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21301401,21309127,21311783      85,546.50
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21264626        7,490.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21273965      28,012.60
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21270914      17,505.20
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21279364      66,498.90
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21221835        5,585.40
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 211925358988        8,988.00
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21240626        3,370.50
27 บ.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด SMCC5809/225        7,500.00
28 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521132975      97,371.00
29 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521132428        3,600.00
30 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521134910        4,410.00
31 บ.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป จำกัด DP 03283      16,500.00
32 บ.ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุ๊ป จำกัด DP 03318      33,000.00
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320504136        5,260.12
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320441719        2,782.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320387470        2,653.60
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320442314      17,120.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320562781      29,960.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319988198        3,531.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320688091,5320689721      19,099.50
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320629182        8,731.20
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320621795        7,704.00
42 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446875101        9,565.80
43 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446877785        2,354.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446881612        4,662.20
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446886917,5446886865      68,266.00
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446899293        5,938.50
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446899029        4,500.42
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446900418        1,155.60
49 บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด IV201509/112        4,500.00
50 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 58329716        7,430.00
51 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด V005667        1,850.00
52 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5810/10311        7,680.00
53 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5810/12775        9,050.00
54 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5810/10831,T5810/10831      12,980.00
55 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5832761        5,965.00
56 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5810997      24,050.79
57 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5811321      24,512.11
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5812477      19,745.87
59 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5811749      21,891.48
60 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5812192      26,053.23
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58010620      78,750.00
62 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58011356        2,658.50
63 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58103096        1,560.00
64 บ.บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จำกัด 1058026485      14,766.00
65 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58050252        6,420.00
66 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58050206            991.89
67 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581092282      10,500.00
68 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581094065        8,000.00
69 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581107467        8,000.00
70 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581105318      92,400.00
71 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581105234      97,750.00
72 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV580030070      58,850.00
73 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1506377      33,170.00
74 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58026970        5,460.00
75 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015104815      29,850.00
76 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015092151      11,250.00
77 บ.พี.ซี.เด็นตัล แลป จำกัด 430916        6,024.10
78 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 87199        7,600.00
79 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS151028-078        1,800.00
80 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 24371        1,440.00
81 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด IT51003911        2,120.00
82 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 58284654        2,500.00
83 บ.มาสุ จำกัด 108660      12,000.00
84 บ.เมดไลน์ จำกัด 104151000684      68,334.00
85 บ.เมดไลน์ จำกัด 28/203539      20,929.20
86 บ.เมดไลน์ จำกัด 102151000328      53,500.00
87 บ.เมดไลน์ จำกัด 101151001502      13,000.00
88 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 83812        2,900.00
89 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 85730        1,500.00
90 บ.เมดิทอป จำกัด 1284439        1,680.00
91 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5811-40      18,394.50
92 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 009/0851        2,000.00
93 บ.ยูนีซัน จำกัด 101151002081        2,568.00
94 บ.ยูนีซัน จำกัด 101151000673        1,528.28
95 บ.ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5810267        3,980.00
96 บ.ยูเมด้า จำกัด 131033        4,000.00
97 บ.ยูเมด้า จำกัด 133055        1,800.00
98 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0367724        1,506.20
99 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0368013        2,279.00
100 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1509-2515      13,362.00
101 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1510-2640      10,080.00
102 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด IV5809-0905        3,940.00
103 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด IV5809-0990        4,880.00
104 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด IV5810-0734        3,625.00
105 บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด IV 58102021        3,900.00
106 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 58017209        9,522.00
107 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10906449      21,507.00
108 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 11007608        2,942.50
109 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 11006456      39,964.50
110 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5810-01116      10,650.00
111 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5810-018      63,400.00
112 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5810-006      73,000.00
113 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5810-012      74,000.00
114 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5810-292      59,900.00
115 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58022303        3,000.00
116 บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5804343        4,380.00
117 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 159137        5,250.00
118 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 103151000138        2,000.00
119 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 104151000715        3,852.00
120 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 103151000705        6,175.00
121 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5809088        2,350.00
122 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5810485        1,100.00
123 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5810-00230        2,230.00
124 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5810-00229            840.00
125 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1506020      17,750.00
126 บ.แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 15100151        4,990.00
127 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58033683        4,860.00
128 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58036132        7,500.00
129 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58035706        7,986.00
130 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58110045        7,560.00
131 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58101658        4,200.00
132 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU13919        1,700.00
133 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU14698        7,650.00
134 บ.ฮิวเมอร์ริค จำกัด IV0013169        3,000.00
135 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1509196,IV1510019      42,800.00
136 พงศกร เดนตอลแลป D.1021      17,630.00
137 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 04/59/311        1,440.00
138 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1503925        3,200.00
139 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB580714        7,400.00
140 หจก.นิวโปร IV5810011      45,200.00
141 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV235/054-58        3,600.00
142 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5821736        2,592.00
143 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5823072        1,875.00
144 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5822646        7,800.00
145 หจก.อั๊พซัน 581924        3,600.00
146 หจก.เอ็มมีเน้นช์ IVD0039093        7,800.00
147 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 58/0970      93,000.00
148 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ 483799        2,330.00
149 หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C114292        4,200.00
150 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ IV58000075      14,980.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here