กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนตุลาคม 2558

ครบเดือนตุลาคม 2558
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/08812            300.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/08782        3,600.00
3 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/09398      11,700.00
4 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/09665        1,500.00
5 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015012620        3,482.85
6 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 123499        5,110.00
7 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 123645        3,810.00
8 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580052580      19,950.00
9 บ.ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 58-C17405        4,590.00
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20905866      89,880.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20908314      19,260.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944033        9,630.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944220      84,102.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944224      32,626.44
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944221      13,439.20
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944218        3,135.10
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20934943        4,750.80
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20941030      10,700.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20944032      11,748.60
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20959700      93,732.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20951466      74,215.20
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20951465      36,005.50
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20970328      59,064.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20970261        8,403.78
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20980037      19,260.00
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20923240      17,655.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20834235        6,420.00
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20903147      37,450.00
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21008572      29,425.00
30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20945126      47,625.00
31 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20986096,20990921        1,968.80
32 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20974225            321.00
33 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20990805        3,619.76
34 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20998527        2,996.00
35 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521124901,521124642      46,128.00
36 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521126196,521126207      59,060.00
37 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521125349            600.00
38 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521128137      10,500.00
39 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521127598      31,500.00
40 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0047990        2,814.10
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 532012531        8,660.58
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320024903      57,614.15
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320204265        7,704.00
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320196064      16,655.62
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319952064        5,296.50
46 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320229205        2,653.60
47 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320292483      29,960.00
48 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320255866        2,824.80
49 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320241693      26,215.00
50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320290226        6,420.00
51 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320318099        7,704.00
52 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446843145        1,166.30
53 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446848985        9,630.00
54 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446853376      11,663.00
55 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58248017        7,250.00
56 บ.ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IS5807001088        2,700.00
57 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด V002516        2,250.00
58 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด V003506        2,700.00
59 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด IV5807002583        2,340.00
60 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5808/10241      13,100.00
61 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5807/12692        4,370.00
62 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5808/12386        1,152.00
63 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5826033        6,200.00
64 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5808534      22,873.32
65 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5808971      25,878.00
66 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5809466      20,296.21
67 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58007218      78,750.00
68 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58008258      12,880.00
69 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58080689        3,200.00
70 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-36874        2,500.00
71 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1058019787        5,029.00
72 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1058019925      14,766.00
73 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58037024        6,420.00
74 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 584550        3,250.00
75 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5801355        8,640.00
76 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581074434      75,600.00
77 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581077039,      14,268.50
78 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581078324        7,000.00
79 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 521127598      31,500.00
80 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV580021623      58,850.00
81 บ.ไบโอเซน จำกัด 1508094      46,200.00
82 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1504393      33,170.00
83 บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58026063        2,739.20
84 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58019353        3,280.00
85 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015071600      11,625.00
86 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 421982        1,102.10
87 บ.พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด 57127        6,270.00
88 บ.พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด 57372      19,500.00
89 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 582064        1,500.00
90 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 85030        4,000.00
91 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC150819-014        1,500.00
92 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 19054            720.00
93 บ.เมดไลน์ จำกัด 14/112983      59,000.00
94 บ.เมดไลน์ จำกัด 28/203032      87,954.00
95 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/B5807101705        1,529.28
96 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/404221      58,500.50
97 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 79769        1,740.00
98 บ.เมดิทอป จำกัด 1279522        3,920.00
99 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15080313        2,600.00
100 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5808-123      15,030.00
101 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5808-0396        2,400.00
102 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 009/0817      12,000.00
103 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1510526        3,800.00
104 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1510862        1,000.00
105 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5807101705        1,528.28
106 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0364788        1,926.00
107 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5807-0804        2,440.00
108 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5807-0810        4,880.00
109 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5808-0344        1,760.00
110 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5808-0673        2,200.00
111 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 128070176        6,197.00
112 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58013640      11,680.00
113 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI2070736        7,875.20
114 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10709097      69,550.00
115 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10803059      13,910.00
116 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5808-01724      24,045.00
117 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5808-01848        6,600.00
118 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 58-07-0222        3,000.00
119 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-38192        7,000.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5807-0161      78,600.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5808-0225      48,000.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5808-0219      37,600.00
123 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5808-0232      34,000.00
124 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5808-0212      76,000.00
125 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5808-0673        2,200.00
126 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00417      40,000.00
127 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58080212        8,500.00
128 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58081092      15,000.00
129 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 155458        5,250.00
130 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 48/405981        2,568.00
131 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/305894        2,800.00
132 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 58080187        3,050.00
133 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5807-00062        4,050.00
134 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5808-00219        3,900.00
135 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5808054      18,000.00
136 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1504279      15,580.00
137 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 15080111        4,000.00
138 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58025896        1,400.00
139 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58027806,58027285        1,154.00
140 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31721405        3,680.00
141 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31724675        3,300.00
142 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58084020        6,901.50
143 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU11023        1,700.00
144 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-07/629        3,125.00
145 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-08/428        1,500.00
146 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-08/426        3,050.00
147 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1508060        8,560.00
148 พงศกร เดนตอลแลป D.1018      45,310.00
149 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 0001,0002,0004,0006,0007      10,025.90
150 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1507-0042        3,100.00
151 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV230/091-58        2,980.00
152 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5814752        3,900.00
153 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5816606      13,794.00
154 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5817596        1,950.00
155 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ 478664        1,450.00
156 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ 477788        2,525.00
157 หสม.พรีเมด ฟาร์มา IN580800088        1,656.00
158 องค์การเภสัชกรรม 18219012,18219316      93,528.00
159 องค์การเภสัชกรรม 18218981      34,036.80
160 องค์การเภสัชกรรม 18219595      13,353.60
161 องค์การเภสัชกรรม 18215207,18215952      89,400.00
162 องค์การเภสัชกรรม 18217453,18217002,18217325,18216861      72,839.66
163 องค์การเภสัชกรรม 18218536,18218559,18218569      59,022.70
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here