กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนตุลาคม 2557

ครบเดือนตุลาคม 2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014015402      4,046.74
2 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 065/573228      3,400.00
3 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 071/573525      2,950.00
4 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5702661    14,738.72
5 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57070900    76,799.49
6 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 753844    13,140.00
7 บ.ไชยกิจการ จำกัด 058/2867    11,550.00
8 บ.ไชยกิจการ จำกัด 008/0359    19,800.00
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19267700    36,005.50
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19282248    10,819.84
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19284694    37,450.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19284610      6,420.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19287037    67,281.60
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19367508    31,750.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19377137      7,250.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19383650      3,619.76
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19342762      2,782.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19383654    88,131.94
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19397895    21,400.00
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19425462    59,920.00
21 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421129913    19,760.00
22 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421127523    12,902.00
23 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421129959    60,000.00
24 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421132267      4,560.00
25 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421131836    45,000.00
26 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421131828    49,500.00
27 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421132939    22,800.00
28 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317799414      8,988.00
29 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317930105      8,862.81
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317902088    35,866.40
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317964165    45,796.00
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317886246      1,712.00
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317639984,5317541041,5317625007    43,549.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317949269      2,311.20
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317964285      8,677.70
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317875317    60,947.20
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318018999      3,317.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318027940    29,960.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318071693    42,800.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318047721    34,240.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317891231      3,680.80
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318020983      5,129.58
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318071008    43,865.72
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446626492    45,047.00
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446615981    13,995.60
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446633555    23,326.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446632957      7,222.50
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446644226      1,399.96
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446647096      2,354.00
50 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57284922      1,200.00
51 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57255927    10,440.00
52 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700268,IV5700269    28,890.00
53 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0015162    10,250.00
54 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5708/10901      3,000.00
55 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5708/11614    23,220.00
56 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5707925    22,325.40
57 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5708490    27,836.34
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5708943    26,849.11
59 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57080821      1,950.00
60 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57081864    12,160.00
61 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57037454    11,770.00
62 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571086386    60,000.00
63 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571089591    18,400.00
64 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571100010    82,800.00
65 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571103602    81,000.00
66 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571103658    94,500.00
67 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571103625    21,600.00
68 บ.ไบโอคอททอน จำกัด IV5705127      3,240.00
69 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1403970    19,902.00
70 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57018806      4,788.00
71 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57020185      3,225.00
72 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 571947      2,870.00
73 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 74352      4,000.00
74 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 74510      7,200.00
75 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC140818-063      3,750.00
76 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV14-13024      4,173.00
77 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI140807342      5,600.00
78 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 57273861      2,500.00
79 บ.เฟิร์สท ไดแอกนอสติก จำกัด IV5707035      5,400.00
80 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/112805,17/112980    63,500.00
81 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/304468    57,780.00
82 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/208538    72,000.00
83 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/208529    96,300.00
84 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/209288    54,840.00
85 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/114253    32,500.00
86 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13369      1,196.00
87 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13430      1,200.00
88 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13307      4,000.00
89 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13464      4,800.00
90 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13539      4,233.00
91 บ.เมส เทรดดิ้ง จำกัด 33-02159      1,100.00
92 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14071716      4,000.00
93 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14081135      6,400.00
94 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14081295          950.00
95 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5708-0369,IV5708-443    57,000.00
96 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5708-0693      4,800.00
97 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 005/0481      2,400.00
98 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 573080      3,500.00
99 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 573289      1,500.00
100 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1410349      1,900.00
101 บ.ยูนีซัน จำกัด 17/B5708101962      4,584.84
102 บ.ยูเมด้า จำกัด 112386      1,600.00
103 บ.ยูเมด้า จำกัด 113151      1,200.00
104 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0349247      2,996.00
105 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G 1408-2259      1,590.00
106 บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด IV 57081483      4,200.00
107 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400335      1,027.20
108 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57012042    29,200.00
109 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57081867      3,931.00
110 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57081868    38,010.00
111 บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ จำกัด IV5708014      1,062.50
112 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN17493,14SN16755      5,550.00
113 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 57IV002048      3,200.00
114 บ.สเทไรล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด INV2014/07001    32,100.00
115 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10704417    25,840.50
116 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10805153      8,132.00
117 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10804148      9,416.00
118 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10900115      2,289.80
119 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5708-03729    23,400.00
120 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 57-07-0303    15,000.00
121 บ.หมอยาไทย 101 จำกัด MT14/00860      6,900.00
122 บ.อาฟเตอร์ เพลท เทรดดิ้ง จำกัด 0775    54,400.00
123 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5706-0434    98,500.00
124 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0047    21,000.00
125 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 14-0684    58,000.00
126 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00116    40,000.00
127 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57015785    23,040.00
128 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57081293      6,000.00
129 บ.เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 141597      4,500.00
130 บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด I5708/00039    10,000.00
131 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 37/303656      6,181.50
132 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5707919      1,100.00
133 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5707-00319      4,675.00
134 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5707-00400      2,340.00
135 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57027967      4,840.00
136 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31667306      1,320.00
137 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57074393    78,159.90
138 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57080888      3,680.00
139 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57074452    30,800.00
140 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57082784    10,844.45
141 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57084328      7,560.00
142 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU11521      1,500.00
143 พงศกร เดนตอลแลป D.1007      8,660.00
144 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 6/57/3    72,600.00
145 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 6/57/4    23,928.00
146 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 17,19,20,21      3,306.30
147 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 31/57/3017      1,500.00
148 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1402543      5,250.00
149 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570634    24,700.00
150 หจก.ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย 55533      5,960.00
151 หจก.นิวโปร IV5708009    45,200.00
152 หจก.นิวโปร IV5708003    11,300.00
153 หจก.พี.ดี.แอล. VW57080915      2,760.00
154 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV197/091-57      1,950.00
155 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5714921    35,457.00
156 เอส ที ฟาร์มา 1408118      9,244.80
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here