กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลกำหนดจ่ายกรกฎาคม 2557

ครบเดือนกรกฎาคม 2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.57/06853,ช.57/06734      1,650.00
2 บ.กรุงเทพครุภัณฑ์เชภัณฑ์ จำกัด 969/48423    17,000.00
3 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014010415      7,383.00
4 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2014008334    80,500.00
5 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2014009239          821.76
6 บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด IV5705130      7,200.00
7 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5705457      2,750.00
8 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C 5701823      3,049.50
9 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 748284    13,140.00
10 บ.ไชยกิจการ จำกัด 057/2808      2,910.00
11 บ.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 57-C15438      1,896.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18959844      1,155.60
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19002858      3,210.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18947997      4,101.10
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19002724      2,728.50
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19001702    43,501.92
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19001185    59,920.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19001520      1,150.25
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18919706    19,056.00
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18908288    11,021.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19040577      1,311.00
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19004400      1,447.90
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19010583    16,998.34
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18959691      5,885.00
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18924850      3,135.10
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19006906    21,603.30
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19025429      4,815.00
28 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421118626    10,752.00
29 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421118942    31,000.00
30 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421118520      2,782.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421119800      2,150.00
32 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421116178    15,200.00
33 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 42112005      5,880.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317315160    49,348.40
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317406027      4,413.75
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317403742    53,928.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317384286    42,800.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317486071    55,372.50
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317528847      5,810.10
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317524796      4,387.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317524078    10,122.20
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317501542      7,704.00
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317493977    28,012.60
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317417791      3,852.00
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317406927      8,988.00
46 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317504504    29,960.00
47 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317530902      8,602.80
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446591475    11,128.00
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446591815    85,600.00
50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446592359    11,663.00
51 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446592332    10,357.60
52 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57174654    10,980.00
53 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700161    16,050.00
54 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0012967      6,850.00
55 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5704/11438    14,060.00
56 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5705/11734    10,110.00
57 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5705/10631      8,100.00
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5704817    23,919.67
59 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57005167    28,598.50
60 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57005485    11,674.00
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57005772    38,870.00
62 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57052389      6,310.00
63 บ.บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จำกัด 1057012907      4,494.00
64 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57023751      1,391.00
65 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 572822      2,000.00
66 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5701246      1,200.00
67 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571056662    13,500.00
68 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571062426    17,124.80
69 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571057120      4,500.00
70 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571056011    60,000.00
71 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570011387    23,500.00
72 บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด IV-57040120      3,000.00
73 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1402298    19,902.00
74 บ.ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด INV57-0259      3,750.00
75 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57000937    13,170.00
76 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57011957          550.00
77 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57011954    11,660.00
78 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57011752    90,000.00
79 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57010943          450.00
80 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57010279,IVU-57010681    48,000.00
81 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 378639      4,087.40
82 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 571282      2,050.00
83 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140520-023      1,800.00
84 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS140528-022      7,350.00
85 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI140505628      7,300.00
86 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/303176    57,780.00
87 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/107143    36,800.00
88 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/403650    39,334.00
89 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/303415    12,198.00
90 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13044      2,990.00
91 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13042      4,233.00
92 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13043      4,800.00
93 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 51504      1,920.00
94 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 51973      9,000.00
95 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 50890      1,740.00
96 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14050722      1,395.00
97 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14040113    12,000.00
98 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 571785      9,900.00
99 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 571867          640.00
100 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 571331    13,000.00
101 บ.ยูนิเมด จำกัด 5701033      3,250.00
102 บ.ยูนีซัน จำกัด 17/B5705101201      2,568.00
103 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0345202      9,320.00
104 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0345456      2,568.00
105 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0344677      1,350.00
106 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G 1404-1772    18,120.00
107 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5705-0238      1,750.00
108 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400151      9,244.80
109 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57006115    14,600.00
110 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57005870      6,348.00
111 บ.วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด BI1050638          256.80
112 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN10396    28,000.00
113 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10504159    25,385.75
114 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5705-03722      2,400.00
115 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5705-02597    11,700.00
116 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 57-07-0147      7,000.00
117 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/04-0120    18,000.00
118 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/04-0118    22,500.00
119 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV14-24302      5,778.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5704-00226    71,700.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5704-0235    83,500.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5704-0221    74,100.00
123 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV5704-0371    88,500.00
124 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV5705-0262    17,000.00
125 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 14-0655    58,000.00
126 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57009735    23,040.00
127 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57050917    14,500.00
128 บ.เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 139106      1,800.00
129 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 57050074      4,500.00
130 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 0 628031      3,470.00
131 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5704080    12,000.00
132 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1406344    11,990.00
133 บ.เอเอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ จำกัด AG00038    40,000.00
134 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14050075      5,200.00
135 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57016799          512.00
136 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57015337      1,572.00
137 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57017042    36,360.00
138 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57018681      1,800.00
139 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31649655      1,376.00
140 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57053873      3,680.00
141 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57053815    47,351.00
142 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57051101    72,835.00
143 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU07233      7,100.00
144 พงศกร เดนตอลแลป D.1004    15,980.00
145 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 2,3,4,6,7      3,787.80
146 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 23/57/2202      2,340.00
147 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 24/57/2311      1,656.00
148 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570448    24,700.00
149 หจก.นิวโปร IV5704017    40,680.00
150 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV190/021-57          845.00
151 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV191/057-57      2,925.00
152 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5706472      1,500.00
153 หจก.สกายเมดไลน์ 570114      2,400.00
154 หจก.เอ็มดีลิงค์ 570394    13,280.00
155 หจก.เอ็มดีลิงค์ 570393    17,220.00
156 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57040435      4,310.00
157 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57050028      3,000.00
158 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57050463      3,000.00
159 องค์การเภสัชกรรม

17216538,17214953,17215486

,17214047,17214083,17213867,

17212990,17213363,17213131

   33,322.45
160 องค์การเภสัชกรรม 17216728    17,400.00
161 องค์การเภสัชกรรม 17217802,17217464,17217011    12,290.76
162 องค์การเภสัชกรรม 17221124    25,900.00
163 องค์การเภสัชกรรม 17220584,17220722,17220299    28,795.80
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here