AM1 - AM7

-มาตรฐานการตรวจสอบรถราชการ โรงพยาบาลศรีประจันต์

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2530 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538 ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2541

 -http://www.finance.rmuti.ac.th/nayok%20law/2523.pdf

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here