ประวัติโรงพยาบาล

02

ปี พ.ศ. 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอศรีประจันต์ขึ้น โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

สร้างบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิสุวรรณประทีปและประชาชนอำเภอศรีประจันต์ร่วมบริจาค ซื้อเพิ่มเติม รวมเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา

ทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2522

 
ปี พ.ศ. 2522  วัน ที่ 13 มิถุนายน เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตอำเภอศรีประจันต์ และอำเภอใกล้เคียง
โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ เพชรทวีพรเดช เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก 
ปี พ.ศ. 2524 วัน ที่ 1 เมษายน นายแพทย์สุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
แทนนายแพทย์ประสิทธิ์ เพชรทวีพรเดช 

03 


ปี พ.ศ. 2528 โรงพยาบาลศรีประจันต์ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 
ปี พ.ศ. 2529 พระครูโสภณสิทธิการเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม ร่วมกับนายแพทย์สุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ในขณะนั้น
และประชาชนร่วมกันจัดงานโดดร่มเพื่อหาเงินซื้อที่ดิน เพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลศรีประจันต์อีกจำนวน 3 ไร่ 

ปี พ.ศ. 2541 ฯพณฯประภัตร โพธสุธน ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 36 ล้าน เพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลศรีประจันต์ ให้เป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ซึ่งประกอบด้วยตึกผู้ป่วยนอก 4 ชั้น บ้านพัก จำนวน 2 หลัง อาคารหน่วยจ่ายกลาง1 อาคารทางเดินเชื่อม ระหว่างตึกผู้ป่วยใน ตึกผู้ป่วยนอกหลังเก่า เชื่อมติดกับ ตึกผู้ป่วยนอก 4 ชั้น และทางเดินเชื่อมระหว่างตึก ผู้ป่วยในหลังเก่า กับตึก ผู้ป่วยนอก 4 ชั้น
ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

04

 
ปี พ.ศ. 2543 ได้รับการปรับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

 

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หออภิบาลผู้ป่วยและผ่าตัดจำนวน 41,858,200 บาท


 01

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here