ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีประจันต์ 2566

วิสัยทัศน์ :

"บริการเป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพเด่น ประชาชนไว้วางใจ"

พันธกิจ :     

                   1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม 

                  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และดูสุขภาพตนเองได้

เข็มมุ่ง :

                  "การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง" 

อัตลักษณ์ :

                 "ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส"

ค่านิยม MOPH 

77960 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here