วิสัยทัศน์&พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านส่งเสริมสุขภาพ มีเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อประชาชนสุขภาพดี


พันธกิจ :            1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม   2. สร้างเสริมเคือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง

 

 ค่านิยมองค์กร :
                                              Mastery : เป็นนายตนเอง
                                          Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่
                                  People centered : ใส่ใจประชน
                                             Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here