ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีประจันต์ 2563-2566

วิสัยทัศน์ :

"บริการเป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพเด่น ประชาชนไว้วางใจ"

พันธกิจ :     

                   1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม 

                  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และดูสุขภาพตนเองได้

เข็มมุ่ง :

                  "สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)" 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่

2.พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ

3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

4.บริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :

1.ระบบการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ (DM/HT)

2.ลดอัตราตายของผู้ป่วยกลุ่มโรค 3S (Stroke STEMI and Sepsis)

3.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) คุณภาพ

4.ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

5.ผู้รับบริการพึงพอใจ

6.ประชาชนไว้วางใจ

7.บุคลากรสุขภาพดี มีความสุข

8.ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)

9.ลดโรคมะเร็งระยะลุกลาม (เต้านม ปากมดลูกและลำไส้)

10.มีสภาพคล่องทางการเงิน

ค่านิยม MOPH 

77960 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here