Print

วิสัยทัศน์ :

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านส่งเสริมสุขภาพ มีเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ :

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

2. สร้างเสริมเคือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็ง

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here