Print

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

4. พัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here