ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นได้แก่

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน

         4.ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ลดโรค ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here