ประเด็นยุทธศาสตร์

 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประจำปี 2562

                    1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
            2. บริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
            3. พัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข
            4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here