เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ 


1. NCD คุณภาพ

2. มีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง

3. ไม่มีวิกฤติการเงิน

4. งานได้ผลคนเป็นสุข


เป้าประสงค์ กลยุทธ และผู้รับผิดชอบ


เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

1.NCD คุณภาพ

1. การคัดกรอง DM HT เชิงรุก

ทีม NCD และทีมNCDเชิงรุก

2. พัฒนาระบบ NCD (DM/HT)   คุณภาพ

ทีม PCT/NCD

2.มีเครือข่ายสุขภาพ

3. สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ

ทีมNCD เชิงรุก

3.ไม่มีวิกฤติการเงิน

4. ควบคุมรายจ่าย

ทีม CFO และทุกหน่วยงาน

5. เพิ่มรายได้

ทีม CFO ,ทีมตรวจสุขภาพเชิงรุกและทุกหน่วยงาน

4.งานได้ผล คนเป็นสุข

6.เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ทีม HRD

7.สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ทีม HRD/ENV/IM

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here