เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

          1. ระบบการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ

2. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) คุณภาพ

3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

4. ผู้รับบริการพึงพอใจ

5. ประชาชนไว้วางใจ

6. มีสภาพคล่องทางการเงิน

7. บุคลากรสุขภาพดี มีความสุข

8. ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM /HT)

9. ลดโรคมะเร็ง ระยะลุกลาม (ระยะ 3 ขึ้นไป)

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here