ลักษณะการบริการ

บริการหลัก (main service): เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (F2) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลทุติยภูมิ โดยมีแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา ได้แก่ สาขาอายุรกรรมและสูติกรรม     ทันตแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขา ได้แก่ สาขาทันตกรรมหัตถการและศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล     เฟเซียล โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

 • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น
 • ให้บริการเฉพาะทางในผู้ป่วยด้านอายุรกรรมและผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม
 • ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง (คลินิกเบาหวาน, คลินิกความดันโลหิตสูง, คลินิกAsthma/COPD,       คลินิกผิวหนัง, warfarin clinic และคลินิก ARV)
 • ให้บริการผู้ป่วยคลอดบุตรและผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการผ่าตัดทางด้านสูติ–นรีเวช รวมทั้งผ่าตัดเล็กอื่นๆ ในเวลาราชการ
 • ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางหัตถการและศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียลและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียง
 • ให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา ในวันอังคาร– พฤหัสบดี(เวลา 16.00 – 20.00 น.)
 • ให้บริการงานกายภาพบำบัดนอกเวลา ในวันจันทร์ –พุธ – ศุกร์ (เวลา 16.00 – 20.00 น.)
 • ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน ทุกวันจันทร์ (เวลา 06.00 –09.00 น.)
 • ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยทุกวัน (เวลา 08.00 – 16.00 น.)และบริการแพทย์แผนจีนทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี เสาร์ (เวลา 08.00 – 15.00 น.)
 • ให้บริการฟื้นฟูสภาพและบำบัดรักษาแบบจิตสังคมบำบัดในผู้ป่วยติดสารเสพติด ทุกวันจันทร์
 • ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในกลุ่มวัยรุ่น
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here