นโยบายโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาลศรีประจันต์

1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ (PCT)

      2. บุคลากรทุกคนต้องรายงานและทบทวนความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ (RM)

      3. บุคลากรทุกคนต้องล้างมือตามหลัก 5 Moment (IC)

      4. บุคลากรทุกคนต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและคัดแยกขยะถูกต้อง(ENV)

      5. บุคลากรทุกคนต้องรักษาความลับของผู้ป่วยและแนวทางปฏิบัติสื่อสังคมออนไลน์(IM)

      6. บุคลากรทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (HRD)

      7. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here