นโยบายโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาลศรีประจันต์

1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยตระถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. บุคลกรทุกคนต้องบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และงดสุรา) เข้ากับงานประจำ

3. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของทีมบริหารความเสี่ยง (RM) และรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) และล้างมือตามหลัก 5 Moment

5. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของทีมสิ่งแวดล้อม (ENV) และปิดแอร์ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และคัดแยกขยะตามข้อกำหนด

6. บุลากรทุกคนต้องเป็บแบบอย่างที่ดีด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร (หวาน มัน เค็ม) งดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา

7. บุคลกรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติหลังเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here