นโยบายโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาลศรีประจันต์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ (PCT)

      ๒. บุคลากรทุกคนต้องให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชน (PCT)

      ๓. บุคลากรทุกคนต้องรายงานและทบทวนความเสี่ยงโดยไม่กล่าวโทษ (RM)

      ๔. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามวิถีใหม่ ได้แก่ การล้างมือ สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง (IC)

      ๕. บุคลากรทุกคนต้องร่วมใจประหยัดพลังงาน และคัดแยกขยะให้ถูกต้อง (ENV)

      ๖. บุคลากรทุกคนต้องรักษาความลับของผู้ป่วยและปฏิบัติตามแนวทางของสื่อสังคมออนไลน์ (IM)

      ๗. บุคลากรทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ได้แก่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม (HRD)

      ๘. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ (ทีมนำ)


 


Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here