จำนวนบุคลากรในสังกัด

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่  18 พฤษภาคม 2560)
ลำดับ ประเภทบุคลากร ข้าราชการ(คน) พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ(คน) ลูกจ้างชั่วคราว(คน)
  1 แพทย์  6      
  2 ทันตแพทย์ 6      
  3 เภสัชกร  6      
  4 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6    
  5 พยาบาลวิชาชีพ 63  1   3
  6 นักวิชาการสาธารณสุข 5      
  7 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3    
  8 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3      
  9 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  1      
  10 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1    
  11 นักเทคนิคการแพทย์     1
  12 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1      
  13 นักจัดการงานทั่วไป 1 1    
  14 แพทย์แผนไทย 1    
  15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
  16 นักวิชาการการเงินและบัญชี   1    
  17 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1   1
  18 นักโภชนากร   1  
  19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  
  20 เจ้าพนักงานธุรการ 1    
  21 เจ้าพนักงานพัสดุ 1    
  22 เจ้าพนักงานเวชสถิติ    
  23 เจ้าหน้าที่การเงิน   4  
  24 นักกายภาพบำบัด 1  
  25 ลูกจ้างประจำ-ตำแหน่งอื่น ๆ     6  
  26 ลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งอื่น ๆ       78
รวม 109 12 6 83
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here