เข็มมุ่ง

เข็มมุ่ง :

“ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT)”

................................................. 

แนวทางการดำเนินงาน ตามหลัก 3P

P : Propose

1. ความครอบคลุมการคัดกรอง DM/HT

2. ลดการเกิดโรค DM/HT รายใหม่

3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก DM/HT

 

P : Process

1. สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ อ.ศรีประจันต์ (สร้างความรู้/ความตระหนัก)

2. การคัดกรอง DM/HT เชิงรุก

3. พัฒนาคุณภาพคลินิก DM/HTอ.ศรีประจันต์ (รพ.ศรีประจันต์ รพ.สต.ไร้รอยต่อ )

 

P : Performance

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C น้อยกว่า 7                                       > 40 %              NCD

2.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตตามเกณฑ์        > 60 %              NCD

3.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) รายใหม่ลดลง                               5 %              PCT/NCD/ทีมเชิงรุก

4.อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง                                                  5 %              NCD/ทีมเชิงรุก

5.อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง                                     2.5 %            NCD/ทีมเชิงรุก

6.อัตราความครอบคลุมการคัดกรองโรคเบาหวาน                                  90 %             กลุ่มงานเวชฯ/ทีมเชิงรุก

7.อัตราความครอบคลุมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง                     90 %             กลุ่มงานเวชฯ/ทีมเชิงรุก

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here