• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Out Patient Department

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : OPD 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

" ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมในด้านการักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูที่มีคุณภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม "

 

ขอบเขตของหน่วยงาน 
 
     

  •  ให้บริการผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ในวันทำการ ตั้งแต่ 8.00 น. - 16.00 น. ดังนี้

ประเมินอาการ
ตรวจสัญญาณชีพ
ซักประวัติ
ตรวจรักษาโดยแพทย์
ตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์, ตรวจเลือด, X-Ray
บริการให้คำปรึกษา
รับไว้นอนในโรงพยาบาล
บริการรับส่งต่อทุกแผนก
คลีนิกบริการ
- คลีนิกยาเสพติด

- คลีนิกผู้สูงอายุ

- คลีนิกโรคทั่วไป

- คลีนิกโรคเรื้อรัง ได้แก่

- เบาหวาน

- ความดันโลหิตสูง

- โรคหอบหืด

- คลีนิกรับยาต้าน ARV

บริการขึ้นทะเบียนคนพิการ ตามกฎหมาย 5 ประเภท
บริการตรวจสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลรายบุคคล แลหมู่คณะ

- ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นหมู่คณะ ณ สถานประกอบการ โดยหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ให้บริการเยี่ยมบ้านแก่ผู้ป่วยเรื้อรังก็ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ 
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here