• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Medical Laboratory

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : LAB 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
 

 1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประกอบการวินิจฉัย ติดตามความก้าวหน้าในการรักษา ควบคุมและป้องกันโรค 
2.จัดหาผลิตภัณฑ์โลหิต ที่ปลอดภัย จำนวนเพียงพอเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here