จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

 

งานพัสดุ

" ให้บริการจัดซื้อ-จัดจ้าง เก็บรักษา ควบคุมการเบิก-จ่าย และจำหน่ายพัสดุ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ "

 

งานซ่อมบำรุง

" ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ รวดเร็ว และผู้รับบริการพึงพอใจ " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here