• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Administration

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : Admin 

 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 


" ให้บริการด้านเอกสาร การเงิน การพัสดุ ยานาหนะ ซ่อมบำรุง การบริการอาหาร ดูแลอาหาร สถานที่และรักษาความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ " 
 

  • อัตรากำลัง : 

ข้าราชการ 5 คน 

ลูกจ้างประจำ 8 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน 

  • งานในฝ่ายบริหารทั่วไป :

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานโภชนาการ 

งานพัสดุ 

งานซ่อมบำรุง 

งานสวน 

งานธุรการ 

งานยานพาหนะ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานห้องสมุด 

  • ขอบเขตการให้บริการ : 

 ให้บริการด้านเอกสาร การเงิน การพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยในเวลาราชกาเวลา 8.30 น.-16.30 น. 
 
 ให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย เวลา 7.00 น. - 17.00 น. 
 
 ให้บริการยานพาหนะ ซ่อมบำรุง ดูแล อาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here