กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีประจันต์

 doctor-4
นายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
 doctor-5 nur-1   admin-19
นายแพทย์รัฐพล เวชสรณสุธี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์
นางสาวจิรวดี ศะศิประภา
หัวหน้าพยาบาล
นายสุรินทร์ มัจฉา
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ
phc-7   drugr-8  dent-1
นายบำรุง สว่างศรี
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการปฐมภูมิ
เภสัชกรหญิงพวงผะกา เลี้ยงถนอม
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
ทันตแพทย์ฐาปนะ เฑียรทอง
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
 uc-2 er-1 
นางโสภา จั่นนพรัตน์
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ
นางสาวนพคุณ กฤษประจันต์
หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 nur-4  mind-2  sit-11
นางจุฬาพร ขำดี
หัวหน้างานควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางยุบล แสงอรุณ
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวีระพล บุญเรืองโรจน์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here